Vakbond FNV

Geschiedenis:

De FNV ontstond in 1976 toen het sociaaldemocratische Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) en het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) intensief gingen samenwerken. Op 1 januari 1981 gingen de NVV en de NKV formeel op in de FNV. De FNV werd een vakcentrale met een federaal karakter, de FNV bestond uit een aantal grotere en kleinere bonden die elk een (aantal) sectoren vertegenwoordigen.

In 2011 leidde een crisis rondom de vernieuwing van het pensioenstelsel bijna tot een splitsing en het einde van de FNV. Er werd geconstateerd dat het federale model niet meer werkte, omdat door verscheidene fusies de grootste bonden, zoals Abvakabo FNV, FNV Bondgenoten en FNV Bouw te veel macht kregen. Op 1 januari 2015 echter zijn Abvakabo FNV, FNV Bondgenoten, FNV Bouw, FNV Sport en de FNV Vakcentrale gefuseerd tot een ongedeelde FNV. Ook FNV Kiem heeft in principe besloten mee te gaan in de fusie. Per 1 februari 2017 werd ook FNV Zelfstandigen rechtstreeks onderdeel van de grootste vakbond van Nederland. Daarmee is de FNV een vakbondsorganisatie met eigen individuele leden, en anderzijds een vakcentrale: de Algemene Onderwijsbond bijvoorbeeld is nog steeds een sectorale bond die aangesloten is bij de FNV.

Structuur:

Sinds 15 mei 2013 heeft de FNV een nieuwe organisatiestructuur met een ledenparlement, een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het ledenparlement is het hoogste orgaan van de FNV en bestaat uit 108 leden. Elke sector (totaal 29 sectoren) heeft zijn eigen vertegenwoordiger in het ledenparlement gekozen. Ook een door FNV erkend Netwerk (zoals het Netwerk Roze) kan afgevaardigden naar het ledenparlement zenden; deze hebben wél spreekrecht, maar geen stemrecht. Het algemeen bestuur van de FNV geeft sturing aan de FNV vereniging en bestaat uit 18 personen. De voorzitter van de FNV is voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het FNV-beleid, dat is bepaald en vastgesteld door het ledenparlement. Het dagelijks bestuur bestaat uit 8 personen. De leden van het dagelijks bestuur maken ook onderdeel uit van het algemeen bestuur.

Bonden:

De FNV bestaat uit een vereniging met meerdere sectoren en dertien aangesloten zelfstandige bonden, met in totaal bijna 1 miljoen leden. Hiermee is de FNV de grootste Nederlandse vakcentrale. In totaal zijn circa 1,7 miljoen personen in Nederland lid van een vakbond.

Elke FNV-bond beweegt zich op een specifiek terrein, bijvoorbeeld industrie, detailhandel, bouw of onderwijs. Voor de bonden is de collectieve arbeidsovereenkomst, de cao, een instrument om de belangen van de leden te waarborgen. Ruim twee miljoen werknemers vallen onder een door de FNV afgesloten cao. De bonden verlenen tevens individuele rechtshulpverlening bij problemen met werk of inkomen.

Dienstverlening:

De FNV Belastingservice is een ISO-gecertificeerde dienstverlenende afdeling, die voor alle bij de FNV aangesloten bonden werkt. De invullers worden opgeleid door 350 instructeurs, die zelf ook jaarlijks worden bijgeschoold. De FNV Belastingservice is daarmee de grootste belastingconsulent van Nederland.

De FNV Ledenservice, die als aparte organisatie voor de leden van een aantal bonden werkte, is opgeheven en de ledenservice wordt weer verleend door de bonden zelf.

Internationaal:

De FNV is vertegenwoordigd in de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de Verenigde Naties. De ILO stelt internationale arbeidsnormen op, en bestaat uit werkgevers, werknemers en overheden.

De FNV is lid van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) en het Internationaal Vakverbond (IVV). Het IVV is een wereldwijde vakorganisatie en vertegenwoordigt 170 miljoen leden. Het is een forum voor regelmatig contact met federaties van vakbonden uit de hele wereld. Bonden steunen elkaar, wisselen informatie uit en voeren gezamenlijke activiteiten en campagnes. Het IVV coördineert de bevordering van sociale normen in internationale handel of spreekt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank aan op de sociale gevolgen van hun economische aanpassingsprogramma’s. Daarnaast zet het IVV zich actief in voor de naleving van vakbondsrechten.

Mondiaal FNV:

Mondiaal FNV is de afdeling van de FNV die zich richt op internationale solidariteit. Via deze afdeling wordt vakbondswerk in Afrika, Azië en Latijns-Amerika met middelen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, van de FNV en FNV-bonden gesteund.

Sinds 1975 heeft de FNV een relatie met de minister van Ontwikkelingssamenwerking in de vorm van het Vakbondsmedefinancieringsprogramma (VMP). De kern van dit werk is het geven van steun aan vakbonden in ontwikkelingslanden. In 1982 richtte de FNV het Internationaal Solidariteitsfonds Wij en Zij op. In 1988 kwam een integratie van het Vakbondsmedefinancieringsprogramma en het Solidariteitsfonds Wij en Zij tot stand. Wij en Zij werd in 1997 omgevormd tot het huidige Mondiaal FNV.

Mondiaal FNV zet zich in voor de versterking van democratische, onafhankelijke en representatieve vakbonden in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en de MENA-regio. In samenwerking met deze vakbonden en hun mondiale vakorganisaties stimuleert de FNV Decent Work for All of Gewoon goed werk.

Mondiaal FNV verleent steun aan democratische vakbonden en aanverwante organisaties in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en de MENA-regio. Kernactiviteit is het projectenwerk: vakbonden ondersteunen in hun versterking en vernieuwing, het uitvoeren van programma’s ter bevordering van sociale dialoog op nationaal en regionaal niveau, het verbeteren van arbeidsomstandigheden in productieketens als kleding, palmolie en cacao, de bestrijding van kinderarbeid en versterking van de positie van vrouwen en werknemers in de informele economie. Mondiaal FNV geeft collega’s in ontwikkelingslanden een stem in Nederland via campagnes en lobby. Mondiaal FNV is deelnemer aan de coalitie Stop Kinderarbeid. De FNV is verder vertegenwoordigd in diverse coalities ter bevordering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast zet Mondiaal FNV zich in voor de erkenning van vakbondsrechten wereldwijd.

Lokaal FNV:

Lokaal FNV is een lokaal vrijwilligersnetwerk dat door heel Nederland afdelingen heeft en op lokaal niveau probeert de politieke ontwikkelingen op het gebied van werk en inkomen te beïnvloeden. Hiermee wordt gelobbyd op lokaal niveau, door FNV leden in hun eigen omgeving. Na de fusie in 2015 zijn ook de Lokaal-netwerken hervormd, sindsdien verzorgen ze ook de jubilarissen en de FNV Belastingservice in hun gebied.